Medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De voorschriften over de bevoegdheden, de rechten/plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
 
De MR bestaat uit twee geledingen:
*Vertegenwoordigers van ouders
*Vertegenwoordigers van het  personeel.
Deze vertegenwoordigers zijn gekozen.
 
De taak van de MR is het gevraagd of niet-gevraagd advies geven, maar ook "instemming" verlenen aan het bestuur t.a.v. beleidsvoornemens van Op Maat.
De MR vergadert ongeveer eenmaal per maand samen met een afgevaardigd lid van de directie. Eén of twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering met het bestuur.
Van iedere MR-vergadering wordt een verslag gemaakt, welke ter inzage is voor iedereen.
Aan het eind van ieder schooljaar zijn er leden (1 of 2) volgens rooster aftredend. Leden kunnen zich weer herkiesbaar stellen. Als meer ouders zich aanmelden zijn er verkiezingen nodig. Wanneer leden zich niet meer herkiesbaar stellen, is het belangrijk, dat ouders zich aanmelden.
 

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline