Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders en leerkrachten. De OR volgt de visie en het beleid van de school. De OR bestaat uit: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en toegevoegde leden.
De leden van de ouderraad worden voor een periode van drie jaar gekozen, daarna kunnen ze zich nog eenmaal herkiesbaar stellen voor een periode van maximaal drie jaar.

Taken van de ouderraad zijn onder meer:
  • Het geven van adviezen aan bestuur, directie en de medezeggenschapsraad in zaken die de school betreffen, waarbij ze de belangen van ouders en kinderen behartigen;
  • Het bespreken van schoolgebonden zaken met betrekking tot identiteit en onderwijs;
  • Het verlenen van medewerking aan binnen en buitenschoolse activiteiten (in overleg met de directie);
  • Het organiseren van ouderavonden;
  • De zogenoemde "luizencontrole";
  • Aanspreekpunt voor klachten over het taxivervoer.

Werkwijze:
In de  commissies (voor b.v. Sinterklaas, Kerst, Voorjaar, Sportdag, Schoolverlaters) worden door het team en door de ouderraadsleden plannen gemaakt en met vele helpende handen van ouders wordt het mogelijk gemaakt de plannen ook steeds uit te voeren. Ouderraadsleden hebben daarbij vaak een uitvoerende rol.
De ouderraad vergadert ongeveer eenmaal in de zes of zeven weken. In de vergadering wordt de voortgang binnen diverse commissies besproken en worden besluiten genomen naar aanleiding van ingediende plannen.

Ouderbijdrage
Alle bovenstaande activiteiten worden gefinancierd via het ouderfonds, waarvan de middelen voor een belangrijk deel uit de vrijwillige ouderbijdrage bestaan. De hoogte van die bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Dit schooljaar is de ouderbijdrage € 15,00.
Elk jaar ontvangt u een rekening van de ouderraad met het verzoek deze ouderbijdrage te betalen.

De penningmeester van de OR legt verantwoording af over de inkomsten en uitgaven.

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline