Structuurgroepen

Binnen Op Maat zijn in augustus 2015 twee structuurgroepen gestart waarin onderwijs en zorg geboden wordt. Vóór de start van deze groepen, bezochten leerlingen uit Samenwerkingsverband Rijnstreek met deze onderwijsbehoefte diverse scholen voor speciaal onderwijs in Leiden of andere plaatsen. Om meer expertise op te bouwen kreeg Op Maat begeleiding vanuit de Leo Kannerschool.
 
Onderwijs
In de structuurgroepen is het onderwijs afgestemd op de behoeften van leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Dit is de voornaamste doelgroep van deze klassen. Basiskenmerken van het onderwijs zijn overzichtelijkheid en structuur.
De structuur is bijvoorbeeld terug te zien in consequent gebruik van de time-timer, een vast dagritme en de overwegend neutrale, leidinggevende communicatie.
Er is rust in de inrichting van de lokalen. De schooldag wordt zo veel mogelijk voorspelbaar gemaakt, ondersteund door pictogrammen. Er wordt duidelijk gecommuniceerd wat er van de kinderen wordt verwacht (regels en afspraken). Waar nodig wordt ondersteund in de emotieregulatie.
De groepen zijn gevestigd in een gedeelte van de school en gebruiken een aparte ingang. De kinderen spelen op een ander plein dan de andere klassen. Het onderwijs staat centraal in de groepen en het welbevinden van de kinderen heeft een hoge prioriteit.

Schooljaar 2017-2018 zijn we met 3 groepen gestart. Eén groep met kinderen in de leeftijd van groep 4-5-6, één groep met kinderen in de leeftijd van groep 6-7 en één groep met kinderen in de leeftijd van 7-8. Er zitten maximaal twaalf kinderen in een groep. De leerkracht plant de instructie op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en clustert hierin leerlingen met dezelfde doelen. Samenwerken wordt hierin niet automatisch van de leerlingen verwacht maar wordt wel gestimuleerd.
Een onderwijsassistent is gekoppeld aan de beide groepen om de leerkrachten te ondersteunen. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. De gedragswetenschapper voert handelingsgerichte diagnostiek uit en helpt het beleid vormen rond de structuurgroepen.
 
Zorg
Naast het onderwijs wordt ook zorg geboden door een Cardea coach. Dit is een pedagogisch medewerker die dagdelen in de klas aanwezig is en doelgericht met de leerlingen aan sociaal-emotionele doelen werkt. Voor veel leerlingen is het bijvoorbeeld een doel om een positiever zelfbeeld op te bouwen, om te gaan met fouten of sociale vaardigheden aan te leren. Hierbij wordt uitgegaan van de sterke kanten van de leerling en positief gedrag wordt bekrachtigd. De pedagogisch medewerker denkt met de leerkracht mee over de feedback, hulpmiddelen en opdrachten die de leerlingen nodig hebben. Wanneer dit nodig is worden leerlingen ook buiten de klas gecoacht. Om de coaching in te kunnen zetten is een toeleiding van het JGT nodig.
 
Kinderen die niet tot de doelgroep behoren:
  • Kinderen die continu 1-op-1 aansturing nodig hebben vanwege een zeer zwakke impulsbeheersing en behoefte aan beweging of een te grote prikkelgevoeligheid, ondanks de rustige en voorspelbare setting;
  • Kinderen die de hele dag zeer intensieve taalondersteuning nodig hebben omdat zij zich nauwelijks talig kunnen uitdrukken;
  • Leerlingen die zeer veel herhaling van de leerstof nodig hebben en waarbij stof alleen door voordoen en nadoen kan worden aangeleerd. Leerlingen die nauwelijks iets zelfstandig kunnen verwerken;
  • Leerlingen die geen enkele leiding van de leerkracht accepteren en daardoor veel onrust in de groep veroorzaken;
  • Niet alle leerlingen met ASS hebben het aanbod nodig van de structuurgroepen. Veel kinderen kunnen zich goed ontwikkelen binnen het regulier onderwijs of in een reguliere sbo-groep.
 
Doorstroming
De meeste leerlingen krijgen een toelaatbaarheidsverklaring voor hun hele basisschoolloopbaan. Voor de meeste leerlingen is het belangrijk dat ze doorstromen naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Dit is mogelijk op ieder niveau. De meeste leerlingen stromen uit naar een vorm van VMBO, maar er zijn ook leerlingen die in aanmerking komen voor Havo of VWO.
 
Aanmelding
Voor de structuurgroep is het nodig dat er bovenop de sbo bekostiging ook een extra (SO) bekostiging wordt toegekend door het samenwerkingsverband. Hierdoor wordt het mogelijk deze kleinere groepen te formeren en ondersteunend personeel in te zetten.
 
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onderwijs in de structuurgroep gaat dit via de reguliere aanmeldingsprocedure met een TLV zoals elders beschreven. Wanneer u een oriënterend gesprek wilt over het onderwijs in de structuurgroepen kunt u mailen naar het mailadres van Op Maat. Er zal dan iemand van het team contact met u opnemen.
 
Wanneer u niet in het gebied van Samenwerkingsverband Rijnstreek woont, loopt de aanmeldingsprocedure anders. Neem hiervoor ook contact op middels onderstaand mailadres en/of met uw eigen samenwerkingsverband.
 
 
 

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline