PBS Op Maat

Goed gedrag kun je leren!

PBS Op Maat

Op onze school werken wij vanuit de aanpak PBS.  Deze aanpak richt zich op het versterken van gewenst gedrag en  verkleinen we de kans op probleemgedrag. Deze  aanpak helpt ons een positief schoolklimaat te scheppen, waarin onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Zo wordt het leren bevorderd. In een positieve en veilige sfeer leer je beter!

PBS is op onze school een kapstok waaraan alle schoolinterventies en methoden -gericht op gedrag- in de school worden opgehangen.

Wat is belangrijk?
  • We hebben duidelijke gedragsverwachtingen opgesteld.
  • We leren deze gedragsverwachtingen aan door middel van gedragslessen.
  • Het herkennen en bekrachtigen van gewenst gedrag (dat betekent een Op Maatje als je bijvoorbeeld rustig door de gang loopt).
  • We reageren duidelijk en consequent reageren op ongewenst gedrag.
  • Samenwerken met ouders is belangrijk.
 
Kernwaarden
 
In ons dagelijks onderwijs zijn wij gericht op preventief pedagogisch handelen vanuit de kernwaarden van onze school. Deze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.
 
Bij  Op Maat vinden wij het belangrijk dat wij elkaar vertrouwen en dat je op jezelf vertrouwt.. Wij vinden het dus erg belangrijk dat je erop vertrouwt dat het jou gaat lukken en ook dat je erop vertrouwt dat de ander (medeleerling/juf/meester) er op ook vertrouwt dat het jou lukt.
Wij vinden dat jij je op school veilig moet voelen en dat kan je merken doordat je jezelf mag zijn en dat je je daarbij fijn voelt. Ook betekent dit dat wanneer je een vraag hebt, je altijd bij de juf/meester mag komen.  Omdat wij willen dat het veilig is op school, zijn er ook gedragsverwachtingen . Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt.
 
Verantwoordelijkheid is een kernwaarde die wij ook erg belangrijk vinden. Je krijgt binnen de school en met jouw werk steeds meer verantwoordelijkheid voor taken en afspraken. Wij vinden het belangrijk dat je steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en ook neemt over jouw eigen werk en handelen.
 
Ook vinden wij het heel belangrijk dat iedereen respect heeft voor elkaar. Iedereen is anders en dat is goed. We willen iedereen in zijn of haar waarde laten en daarom hebben we bij Op Maat respect voor elkaar.
 
 
Hoe werkt dat in de klas?

Rondom de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid, respect en veiligheid hebben we gedragsverwachtingen geformuleerd. Elke twee weken staat een gedragsverwachting centraal in de klassen. We introduceren deze gedragsverwachting systematisch door middel van een les. Gedragsverwachtingen worden door ons schoolbreed gehanteerd en gelden dus voor de gangen, de openbare ruimtes, en de klaslokalen.

Een voorbeeld van een gedragsverwachting is bijvoorbeeld Ik luister naar Stop is stop. We oefenen de gedragsafspraak met de  kinderen tijdens een PBS-les. We besteden in die tijd erna extra aandacht aan de afspraak. Als de kinderen het gewenst gedrag laten zien kunnen de kinderen een zogenaamd OP Maatje verdienen (een oranje muntje met het logo van onze school). Maar het kan ook een opsteker of een schouderklopje zijn. De muntjes worden gespaard op een plek in de klas. Bij 30 Op Maatjes kiezen de kinderen samen een groepsbeloning. Een voorbeeld kan zijn 10 minuten samen een filmpje kijken, iets lekkers maken of 10 minuten extra buitenspelen.

Het spreekt vanzelf dat wij het goede voorbeeld geven.
 
De gedragsafspraken worden gevisualiseerd door middel van een foto. Deze foto's hangen in de algemene ruimtes, de gangen en de klaslokalen op onze school.
Zo zorgen wij binnen Op Maat voor positief schoolklimaat om zo het leren te bevorderen en gedragsproblemen te voorkomen.
 
Vreedzame School bij Op Maat 
 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen volgen we het programma "De vreedzame school". 
Het programma bestaat uit de volgende thema's: we horen bij elkaar, we lossen conflicten op, we hebben oor voor elkaar, we hebben hart voor elkaar en we zijn allemaal anders. Gemiddeld over het jaar worden er steeds 2 lessen per week gegeven.
Elke les is opgebouwd met een binnenkomer, een kern en een afsluiter. De eerste lessen zijn meer gericht op groepsvorming.
Daarna wordt er gewerkt aan conflicthantering, verantwoordelijkheid nemen, communicatie, gevoelens herkennen en respect hebben voor anderen.
 
Hieronder worden kort de blokken beschreven.
Het mooie van De vreedzame School is, dat het programma voor iedereen in school geldt:
voor leerlingen, voor leerkrachten en voor ouders. Het biedt een kader waar we ons allemaal aan houden en dat ervoor zorgt, dat Op Maat  een prettige en veilige omgeving is.
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

1) op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
2) op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
3) constructief conflicten op te lossen
4) verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
5) open te staan voor verschillen tussen mensen

---

Blok 1 "We horen bij elkaar!" (  t/m 9 september)
 
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal.  
Naast de basishouding op de school maken leerkracht en kinderen  samen  afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.  Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. "Jij kan zo goed iemand helpen". Opstekers doen iets met je;  je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een 'afbreker'. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.  Je kan beter zeggen:  "Stop, hou op. Ik heb last van je ...... Ik wil graag dat je .... Kan dit?" Zo geeft iemand de ander een tip en ze zoeken samen naar een oplossing voor een betere omgang met elkaar. We leren ook wat het verschil is tussen pesten en plagen.
We leren  dan verschillende begrippen:
De opsteker = iets aardigs dat je tegen iemand zegt
De taak = werk dat je moet doen
De afspraak = iets dat je elkaar belooft om te gaan doen

 
We besteden dit blok  extra aandacht aan de volgende afspraak:
We zijn aardig voor elkaar en geven elkaar opstekers.
 
---

Blok 2 "We lossen conflicten zelf op" ( t/m 11 november)
 
In blok 2 leren we de kinderen om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
We gaan  het hebben over het verschil tussen conflict en ruzie.
De verschillende manieren van reageren op een conflict, win-win-oplossingen en het leren uitpraten van een conflict.
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de drie petten:
Rode pet: agressief reageren, ruzie maken, zin doordrijven.
Blauwe pet: weglopen, negeren, niet je mening geven.
Gele pet: samen met elkaar praten, een oplossing zoeken.
Ook wordt er gebruik gemaakt van het stappenplan praat het uit!
De volgende begrippen komen er aan de orde:
Conflict = je zit elkaar in de weg, je bent het niet met elkaar eens
 

Win-win-oplossing = een oplossing waarbij je allebei tevreden bent
 
We besteden dit blok  extra aandacht aan de volgende afspraak:
We lossen conflicten samen op en gebruiken hierbij de gele pet.

---

Blok 3 "We hebben oor voor elkaar" ( t/m 13 januari)

 
In dit blok stimuleren we de kinderen en  leerkrachten  om 'oor voor elkaar' te hebben. De lessen gaan over communicatie, over 'praten met elkaar'.  
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede  vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.  Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie en op het respectvol communiceren via de 'social media'. 
De volgende begrippen komen aan bod:
Gezichtspunt =  de manier waarop je naar iets kijkt
Mening = wat je van iets vindt

 
We besteden dit blok  extra aandacht aan de volgende afspraak:
We luisteren naar elkaar en respecteren elkaars mening.

 ---

Blok 4 "We hebben hart voor elkaar" ( t/m 12 maart)
 
In dit blok leren de kinderen gevoelens te herkennen en hiermee om te gaan. We streven naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen   'hart voor elkaar ' hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar.
Weet jij altijd van een ander hoe die zich voelt?
Waarschijnlijk denk je van wel. Toch weet alleen diegene zelf hoe je je voelt.
De ander kan het alleen raden door te kijken naar iemands gezicht, iemands houding of naar diegene te luisteren.
Daarom leren we in het blok we hebben hart voor elkaar dat je goed naar iemands lichaamstaal moet kijken en het belangrijk is om aan een ander te vertellen hoe je je voelt.
We hebben het over blije gevoelens maar ook over boos zijn. Wat kun je doen als je boos of verdrietig bent?
Hier kunt u thuis ook bij aansluiten door uw kind te leren hoe hij/zij kan reageren als hij boos is. Wat is een goede manier om af te koelen en weer verder te gaan? Open zijn over gevoelens is heel belangrijk om uw kind te leren, maar vertelt u uw kind eigenlijk ook wel eens zelf hoe u zich voelt?
We hebben het over verdrietig zijn en boos zijn. De volgende begrippen komen aan bod:
Afkoelen = weer rustig worden als je boos bent
Feit = iets dat waar is of echt gebeurd.

 
We besteden dit blok  extra aandacht aan de volgende afspraak:
We geven aan hoe we ons voelen en we houden hier rekening mee.

---
 
Blok 5  "We dragen allemaal een steentje bij" ( t/m 12 mei)


Dit blok gaat over meehelpen in de klas en op school. Kinderen eigen verantwoordelijkheden en taken geven. Kinderen laten voelen dat ze er toe doen door ze in dingen te laten meebeslissen  en  mee te laten denken. Ze raken hierdoor meer gemotiveerder om mee te doen.
In de onderbouw gaat het vooral over elkaar helpen, elkaar helpen bij conflicten, aardig zijn voor elkaar. In de bovenbouw gaat het meer over een bijdrage leveren aan een goede groep en aan de school.
Voorbeelden van termen van dit blok:
ergens een steentje aan bijdragen = ergens aan meehelpen
gemeenschap = een groep mensen die samen leven en werken
 
We besteden dit blok  extra aandacht aan de volgende afspraken:
We helpen elkaar en dragen ons steentje bij.
We gaan zuinig met onze spullen om.


---

Blok 6 "We zijn allemaal anders!" ( t/m 7 juli)
 
In dit blok gaan de lessen over een open houding tegenover verschillen tussen mensen. In de onderbouw kijken we naar de verschillen en overeenkomsten tussen families. In de middenbouw kijken we naar de verschillen en overeenkomsten binnen de klas en in de bovenbouw gaat dit verder naar de samenleving.
De volgende begrippen komen naar voren:
Overeenkomst  = iets wat ongeveer hetzelfde is
Oordeel  = als je ergens een oordeel over hebt, dan denk je daar op een bepaalde manier over.

Verschil = iets dat anders is
We besteden dit blok  extra aandacht aan de volgende afspraak:
Je mag jezelf zijn en je accepteert elkaar.
 
 
  
 
 

 
 


 
 

Nieuws van SBO Op Maat

Powered by BasisOnline